قیمت زمین در خیابان ریاست جمهوری نوشهر

ویژه خرید زمین در خیابان ریاست جمهوری نوشهر با قیمت 11 میلیون

خرید زمین در خیابان ریاست جمهوری نوشهر با قیمت 11 میلیون


خرید زمین در خیابان ریاست جمهوری نوشهر با قیمت ارزان . این زمین در خیابان ریاست جمهوری نوشهر با قیمت ارزان متری 11 میلیون به فروش می رسد.

3.8 میلیارد تومان
خرید زمین در خیابان ریاست جمهوری نوشهر متری 13 میلیون

خرید زمین در خیابان ریاست جمهوری نوشهر متری 13 میلیون


خرید زمین جنگلی در خیابان ریاست جمهوری نوشهر با قیمت ارزان متری 13 میلیون. این زمین در خیابان ریاست جمهوری نوشهر با قیمت ارزان به فروش می رسد.

3.3 میلیارد تومان